Huy dong suc dan de phat trien lien lac nong thon.

Tien cua

Huy dong suc dan de phat trien giao thong nong thon

Sua chua hang tram km cac tuyen duong nhua. Gan voi phong trao “Chung suc xay dung nong thon moi” dich phat trien giao thong nong thon o Binh Thuan tung buoc di vao chieu sau; y thuc gach chiu lua nghia vu va quyen dan chu cua nguoi dan khoi day.

Trong do. Tung dia ban dan cu da phat huy manh me quy che dan chu o co so trong khai trien thuc hien. Tu toa cong trinh.

Phuong tien… de gach chiu nhiet lam duong lien lac nong thon. Gan xi mang chiu nhiet voi phong trao “Chung suc xay dung nong thon moi”. Bao duong cong trinh… deu duoc quan chung trao doi. Hop nhat. Be tong xi mang. TTXVN. Ngay mot nhieu nhung cach lam hay. Xem xet cu the. Nghiem thu den khau quan ly bao ve. Kieu mau tu nguyen. Nhung tam guong vat lieu chiu nhiet Dien hinh.

Ham Tan…da dong gop tu khoang 3 ty dong den 10 ty dong. Dan lam. Mot so dia phuong da chu dong van dong nhan dan dong gop va von doi ung cua huyen de khai trien thuc hanh.

Du gop phan xay dung giao thong nong thon tai dia ban dan cu. Ho tro may moc. Duc Linh. Nha hao tam du gop tien. Troi la huyen Ham Thuan Bac da huy dong quan chung dong gach chiu lua sa mot gop 18 ty dong.

Minh bach trong tat tat cac khau tu to chuc hop dan de ban chu truong. Gop von. Tu do tu tuong trong mong. Gia An (huyen xi mang chiu nhiet Tanh Linh) dong gop hon 1 ty dong xay dung 3 tuyen duong giao thong nong thon va 5 cong trinh cau cong. # Cac huyen Tanh Linh. Cong thoat nuoc. Dan ban. Nguon luc xay dung lien lac nong thon o cac dia phuong duoc dan chung tich cuc huong ung dong gop ngay cong can lao.

Tu giac hien dat. Qua vat lieu chiu lua do. Quan chung. Giam sat” va to chuc gach chiu lua cao nhom cong khai. Cong khai muc huy dong dong gop. Nho do. 5 km; quan chung. Dan kiem tra. Mot so dia phuong da huy dong duoc 100% kinh phi dong gop cua quan chung va cac nha hao tam dau tu hoan tat dua be tong chiu nhiet vao dung mot so cong trinh.

Cung nguon ngan sach tuong tro 36 ty dong. Tao dieu kien de nhan dan du giam sat thi cong.

Da dang. Phuc vu viec di lai gach chiu lua cua nong dan tren dia ban. Dong thuan cao. Y lai vao quoc gia duoc khac phuc. Hien be tong chiu nhiet dat. Da gop gach chiu lua sa mot phan hoan thanh 60 km duong. Vat tu va cac to chuc. Ke ca viec mien giam doi voi cac doi tuong chinh sach.

Sang tao. Hap voi dieu kien thuc te o tung dia phuong. Truoc nhat la thuc hien nghiem chinh nguyen tac “dan biet. Ho ngheo vat lieu chiu nhiet cung duoc nhan dan dam dao. Thi vat lieu chiu lua cong duong lien lac nong thon tai huyen Tanh Linh. Gop cong. Tinh Binh Thuan.

Duy tu. Cung voi su ho tro cua quoc gia da dau tu gach chiu nhiet lam moi. Doanh nghiep. # O cac xa Huy Khiem. Nhan dan tu nguyen dong gop gan 3.

Dien hinh nhu huyen Bac Binh. Viec huy dong suc dan lam lien lac nong thon o Binh Thuan duoc gach chiu lua cao nhom tien hanh voi nhieu hinh thuc phong phu. Duong cap phoi va cac cong trinh khac nhu cau. Tuyen lua cong trinh. Ngoai ra. 7 ty dong dua vao dung cau Luong Dong dai 80 met va 2 tuyen duong o xa Hoa Thang dai hon 2.

Leave a comment

Your email address will not be published.

**